Fog and Nature

מחסה נייד אישי

פרויקט גמר 2021 | המחלקה לעיצוב תעשייתי | שגב כספי

מה אני עושה?

נגנו אותי

מחסה  - מקום מוגן, מקלט, מקום להיסתר בו מצָרָה, מסתור.

אישי - פרטי, השיוך הינו לאדם אחד, לא ציבורי, אינדיבידואלי.

נייד - שאינו קבוע במקום אחד, נודד ממקום למקום , דינאמי, משתנה.

מהו קהל היעד שלי?

Pics4Sitewhat.jpg

בני אדם, במיקוד על חובבי טבע, טיילים של שבת, האדם הפשוט שרוצה רק לצאת להנות מהטבע ולשבור את שגרת היום יום.

Pics4Sitewho.jpg

היכן הפרויקט מתקיים?

הפרויקט מתקיים בסביבה הטבעית משתנה, הרחק מהסביבה הביתית והאורבנית השגרתית של בני האדם.

Pics4Sitewhat.jpg